Garantia certificada

El Consell Català de la Producció Integrada aposta per una producció de qualitat amb garantia certificada. La qualitat i la seguretat dels aliments garanteix amb la concessió d’una certificació oficial que inclou la imatge d’una marieta que és el distintiu de la producció integrada a Catalunya.

Consulteu les nostres Notes Informatives

Guia de Certificació

Informa’t sobre la normativa i el procés de certificació

Guia de Certificació
Quotes 2023

Quotes del Consell Català de la Producció Integrada per a l’any 2023

Quotes 2023

Certificació d’entitats independents

Inspecció

Es fa una inspecció inicial al 100% dels operadors productors i elaboradors donats d’alta al Registre del Consell. Cada entitat de control i certificació (ECC) inspecciona i audita els operadors que li corresponen. Es controlen el següents aspectes:

 • OPERADORS PRODUCTORS
 • Límit, ús cultiu i rotació cultius
 • Quadern d’explotació any anterior
 • Quadern d’explotació any anterior
 • Anàlisis de sòls: anàlisis d’aigua i de fulles
 • Dades dels documents d’anàlisis
 • OPERADORS ELABORADORS
 • Sistema de Qualitat (Agrupacions)
 • Quadern d’Elaboració any anterior
 • Quadern d’Elaboració any anterior
 • Pla de Prevenció de Riscos Laborals (PRL)
 • Gestió de residus d’envasos
 • Estat de els instal·lacions

Només el primer any d’inscripció al Registre del Consell, o quan l’operador modifica de manera substancial la seva sol·licitud d’inscripció al Registre, es fa una inspecció sobre el terreny per tal de verificar l’adequació de la sol·licitud amb les dades presentades. Un cop superada la inspecció favorablement, es pot iniciar el procediment de certificació.

Certificació

Només es poden certificar de manera individual, o formant part de l’abast d’una certificació agrupada, els operadors que hagin estat inspeccionats en primera inspecció amb un resultat favorable. Es considera que el resultat de la inspecció és favorable quan l’operador disposa de la documentació acredita el compliment dels punts de control de les inspeccions inicials, ja sigui en el mateix moment de la inspecció o després d’haver presentat, dintre del termini de 15 dies, la documentació que acredita el compliment del punt controlat.

Les auditories de certificació poden coincidir en el temps amb les inspeccions.

El LLISTAT DE VERIFICACIÓ és el document clau del procés de certificació. Aquest llistat conté tots els punts de control (obligacions i prohibicions) per tal de verificar el compliment de les normes específiques per cultius i les normes generals.