Enginyer/a tècnic/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola

Consell Català de la Producció Integrada
Període de vigència: 18.6.2020 – 2.7.2020
Categoria: Sector públic i altres

El Consell Català de la Producció Integrada, corporació de dret públic adscrita al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha de cobrir el lloc de treball següent:

Descripció del lloc


Nom del lloc: Enginyer/a tècnic/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola Grup i nivell: B
Unitat orgànica: Consell Català de la Producció Integrada
Localitat: Lleida (complex la Caparrella)
Jornada: 37,5 hores setmanals
Horari: intensiu, amb una tarde setmanal (horari d’estiu: de 8h a 15h)
Nombre de vacants 1

Requisits d’ocupació del lloc


Només es tindran en compte les sol·licituds de les persones que compleixin els requisits següents:

  • – Enginyer/a tècnic/a agrònom/a, enginyer/a tècnic/a agrícola
  • – Nivell C de català, o equivalent.

Criteris de valoració del lloc


Coneixements

• Estructura de l’Administració de la Generalitat, especialment del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
• Indústries agroalimentàries.
• Curs per a tècnics responsables de Producció integrada.
• Coneixements d’idiomes estrangers, especialment de l’anglès.

Experiència professional

• Control de plagues, vinculat a una ADV.
• Maneig de bases de dades, especialmente plataforma informática del Consell, Hesperides i FoodExperts.
• Control de qualitat dels aliments.
• Assessorament en la normativa de producció integrada.

Altres aspectes a valorar

• Permís de conduir amb vehicle propi.

Habilitats i aptituds

• Capacitat de planificació i organització amb rigor i mètode.
• Tolerància a la pressió.
• Empatia i escolta activa.
• Alta capacitat per treballar amb iniciativa i autonomia i proactivitat.
• Treball en equip.
• Flexibilitat i adaptabilitat.
• Aptituds de raonament analític, verbal, esquemàtic i numèric.

Funcions del lloc


Elaborar estadístiques i redactar informes i documents administratius en general, a partir de la informació extreta de la plataforma informàtica del Consell, FoodExperts i altres fonts oficials.
Gestionar el Registre d’operadors del Consell i el registre d’entrada i sortida de documents i tenir cura de la documentació.
Gestionar la plataforma informàtica del Consell, assessorar els operadors en el funcionament d’aquesta i gestionar les dades pròpies del Consell.
Assessorar els operadors donats d’alta al Registre d’operadors del Consell sobre les normes tècniques de producció integrada, la gestió integrada de plagues i els procediments de control i inscripció al Registre.
Participar en les tasques de promoció, inclosa l’elaboració, el control i la supervisió i, en general, en totes les activitats derivades de la promoció.
Col.laborar amb les entitats de control i certificació per tal que executin correctament les inspeccions i auditories de producció integrada. Això inclou la participació en algunes auditories de camp.
Gestionar expedients.
Donar suport a la tramitació administrativa del Consell.

Forma d’ocupació


Contracte temporal d’obra i servei (6 mesos)

Participació


Termini de presentació del CV:
Inici: 18.6.2020 – Fi: 2.7.2020

Les persones interessades que compleixin els requisits poden trametre el currículum personal en format PDF on consti una breu descripció de les tasques realitzades en els llocs ocupats i els documents acreditatius dels requisits d’ocupació del lloc (titulació i nivell de català) a l’adreça electrònica mros@producciointegrada.cat

La sol·licitud també ha d’anar acompanyada d’una carta de motivació com a màxim de dos fulls a doble cara, en què la persona candidata expliqui l’experiència laboral, relacionada amb el lloc de treball de l’oferta, i què hi pot aportar.

No es valoraran les candidatures que arribin sense currículum personal i carta de motivació.

Les sol·licituds que no compleixin els requisits, que no estiguin incloses dins els supòsits previstos o que no es tramitin d’acord amb el procediment indicat no es tindran en compte.

Procediment de selecció


Verificació dels requisits de participació i estudi del currículum per valorar aspectes relacionats amb el lloc de treball a cobrir. Si escau, a requeriment del Consell, caldrà facilitar els originals de les certificacions acreditatives de la formació i de l’experiència laboral esmentades en el currículum.
En funció dels resultats obtinguts, les persones candidates poden ser convocades a una entrevista personal i/o prova per ampliar la informació detallada en el currículum i per valorar aspectes relacionats amb les competències professionals.
Les persones candidates poden ser excloses del procés de selecció segons els resultats obtinguts en cada etapa.
Nnomés podem garantir una resposta individualitzada a les persones que siguin entrevistades personalment.
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de la seva sol·licitud i de les dades que hi consten.
En presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que siguin necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés de provisió, d’acord amb la normativa vigent.
Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud es consideraran com les úniques vàlides a efectes de notificacions.
En compliment de l’art. 9.1 e) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el cas que sigueu la persona seleccionada, el vostre nom i cognoms seran publicats durant un mes en el web del Portal de transparència de la Generalitat de Catalunya, llevat que exerciu el dret d’oposició i justifiqueu al gestor de la convocatòria que existeix alguna circumstància especial que empari legalment la no-publicació.

Informació bàsica sobre protecció de dades


Identificació del tractament: personal
Responsable del tractament: Consell Català de la Producció Integrada.
Finalitat: gestió dels recursos humans, control horari i directori telefònic.
Legitimació: Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.
Destinataris: es poden comunicar les dades a l’Administració tributària, a organismes de la Seguretat Social i a sindicats i juntes de personal.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de limitació: adreçant un escrit al Consell Català de la Producció Integrada. Hi heu d’indicar clarament quin dret o quins drets exerciu.