Abast de la política de protecció de dades personals

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal abasta qualsevol tractament de dades que pugui produir-se en la presentació dels nostres serveis presencials i en la navegació o interacció per qualsevol de les nostres pàgines WEB o les xarxes socials en les que puguem tenir presència (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Al final d’aquest document s’especifica informació especial en el cas de l’ús de les xarxes socials. També s’aplicarà a qualsevol procediment intern del Consell que requereixi la recollida de dades, ja sigui en formularis en format paper o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, vostè pot consultar informació, i en alguns casos omplir formularis, contestar enquestes, participar en concursos, realitzar consultes, enviar fotografies, fer comentaris, etc. … i, per tant, proporcionar-nos informació de dades de caràcter personal . Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat.

Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, informem, que les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran tractades pel CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ INTEGRADA amb NIF S7500002F, adreça : Complex La Caparrella, 97 Edifici Gerència, Oficina 10, 25192 Lleida, tl 973 28 24 81, mail: protecciodades@producciointegrada.cat

¿ Qui es el Delegat de Protecció de Dades Personals?

El Delegat de Protecció de Dades Personals és la persona responsable de protegir el dret fonamental a la protecció de les dades personal al Consell i es responsabilitza del compliment de la normativa de protecció de dades personal. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades Personals utilitzant la següent adreça de correu electrònic: protecciodades@producciointegrada.cat

Quines Dades Personals es recullen i finalitats de les mateixes?

Detallem, les dades personals que gestiona, així com les seves finalitats.

TractamentRegistre d’operadors
FinalitatGestió del registre d’operadors.
Alta , baixa i modificacions en el registre, pagament de quotes, realització d’auditories de certificació i inspeccions, promocions i gestió d’expedients sancionadors i cobrament d’impagats
Categoria de dadesOperadors i tècnics de producció integrada.
DadesDades identificatives: DNI/NIF, nom, cognoms, adreça, adreça electrònica telèfon.
Dades circumstàncies socials.
Dades acadèmiques o professionals.
Dades economicofinanceres o d’assegurances.
Dades penals: Infraccions administratives
LegitimacióLlei 21/2001, de mesures fiscals i administratives, de creació del Consell Català de la Producció Integrada.
LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
DestinatarisDepartament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació , entitats bancàries.
Transferència internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentRegistre d’entrada i sortida
FinalitatGestió del registre d’entrada i sortida de documents del Consell.
Relacionar les entrades i sortides dels documents per tal de realitzar els tràmits corresponents.
Categoria de dadesPersones que s’adrecen al Registre del Consell o les quals el Consell s’adreça
DadesCol·legiats:
Dades identificatives: Nom, cognoms, DNI, adreça postal o electrònica, telèfon
LegitimacióCompliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics atorgats a aquesta EntitatLLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
DestinatarisNo es fan cessions d’aquestes dades
Transferència internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentRecursos Humans
FinalitatGestió de les dades del personal que treballa pel Consell
Categoria de dadesTreballadors de l’Entitat
DadesDades identificatives: Nom i cognoms, DNI, adreça, telèfon, mail, imatge
Dades personals, dades de formació, dades socials, dades d’ocupació, dades financeres.
Dades sensibles: empremta dactilar.
Altres dades: dades d’ubicació per motius de seguretat
LegitimacióEstatut dels Treballadors, Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales
DestinatarisPersones o entitats relacionades, com ara assessories d’empresa, entitats bancàries, etc. per a la realització dels tràmits derivats de la gestió laboral i administrativa de l’empresa.
Mediadors, corredors i entitats asseguradores, amb la finalitat de la contractació d’assegurances per cobrir els riscos derivats del seu lloc de treball.
Administracions públiques, mútues i empreses de prevenció de riscos laborals en compliment de la normativa laboral, de seguretat social, tributària, justificació de la nostra activitat, o qualsevol altre supòsit, sempre en el marc legislació vigent.
Transferència internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

TractamentImatge
FinalitatPromocionar les activitats pel Consell
Categoria de dadesTreballadors, usuaris i/o altres persones vinculades
DadesImatge
LegitimacióConsentiment
DestinatarisSocietat en general
Transferència internacionalNo hi ha transferència de dades internacional

Si dins d’un servei concret es precisa el tractament de dades sensibles sempre serà sota el marc del compliment d’una llei.
El seu consentiment pot ser revocat en qualsevol moment.
El Consell utilitza eines per analitzar perfils, comportaments o preferències dels usuaris i posteriorment realitzar campanyes dirigides en funció d’aquestes dades.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

A continuació us expliquem la base legal que ens permet tractar les seves dades personals.
1.- En compliment d’una relació contractual
2.- Quan ens dona el seu consentiment.
3.- Per interès legítim del Col·legi en promocionar serveis, productes i iniciatives que puguin interessar
4.- Compliment d’obligacions imposades per llei.

Els recordem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: protecciodades@producciointegrada.cat

Publicacions de fotos o vídeos a la pàgina WEB o a les xarxes socials

Per a la publicació de fotografies o vídeos dels nostres treballadors, col·legiats, usuaris o menors al WEB o xarxes socials, igual que per recopilar dades per realitzar un concurs o tractar qualsevol altra dada personal, prèviament obtenim el consentiment previ, explícit, indiscutible i informat del titular que, en el cas dels menors de 14 anys, s’atorga pels pares o tutors legals.

El tractament d’aquestes fotos, acata el principi de proporcionalitat, és a dir, només es tracten estrictament per a la finalitat per a la qual s’ha prestat el consentiment.

Dades no pertinents

El Consell adverteix a l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que aquestes siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

Quan temps conservarem les seves dades?

El Consell guarda les seves Dades Personals mentre sigui necessari per a la fi per al qual van ser recopilats i seguint les directrius de la legislació que ens empara. Si la directriu és diferent de la indicada en aquesta política es detallarà en el document pertinent.

A qui comunicarem les seves dades?

El Consell només cedirà les seves dades en aquells serveis en els què s’indica i en els casos previstos per una llei.
No es realitzaran transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari seran objecte de comunicació i compartits amb la resta dels usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la pròpia naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

El Consell assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat.

L’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a no posar a la disposició de tercers el seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa de qualsevol robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers al seu usuari.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades personals?

DretContingutCanal d’atenció
AccésPodrà consultar les dades personals gestionades pel Consell.
Presencial:
Complex La Caparrella, 97
Edifici Gerència,
Oficina 10, 25192 Lleida
 
On line:
protecciodades@producciointegrada.cat
 
 
RectificacióPodrà modificar les seves dades personals quan aquestes siguin inexactes.
SupressióPodrà sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
OposicióPodrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractamentPodrà sol·licitar la limitació al tractament de les dades personals en els següents casos:
– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades
– Quan el Consell no necessiti tractar les seves dades, però vostè les necessita per a l’exercici o defensa de reclamacions.
PortabilitatPodrà rebre en format electrònic les dades que ens ha facilitat en format electrònic

Si considera que no hem tractar les seves dades personals d’acord amb la normativa, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

Per exercir els seus drets, cal que acompanyi la seva sol·licitud amb una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat-

L’exercici del drets és gratuït

Xarxes socials

El funcionament de les xarxes socials no està sota el control del Consell, i per tant la informació que publica serà compartida per tots els usuaris que les consultin. Així mateix, aquestes xarxes permeten la interacció amb altres usuaris, i per tant, a continuació, es detallen unes premisses que ha de tenir en compte.

L’objecte de la utilització de les xarxes socials és donar visibilitat i difusió dels serveis que presta el Consell.

En principi, s’aplica la mateixa política de protecció de dades especificada en aquest document, pel que fa a la recollida, tractament i cessió de dades.

L’usuari s’ha de comprometre a:
· No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones. Especialment, l’usuari haurà d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstància personal o social, i contra la intimitat, l’honor i la pròpia imatge, sent el responsable final sobre la veracitat i legalitat dels continguts que publiqui.
· No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment dels afectats

El Consell no s’identifica amb les opinions expressades per altres ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

El Consell es reserva el dret d’eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altres que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar o denunciar el perfil autor d’aquests missatges.

Recomanacions als usuaris / usuàries

· Revisar i llegir les condicions generals d’ús i la política de privacitat de la xarxa social en el moment de registrar-se.
· Aprendre les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.
· Configurar adequadament el grau de privacitat del perfil d’usuari a la xarxa social.
· No publicar informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.
· Anar amb compte amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s’allotjaran imatges relatives a terceres persones.
· No oferir dades de tercers sense el previ consentiment d’aquests.

Les xarxes socials gestionades pel Consell són:

XarxaAdreça
Twitterhttps://twitter.com/pintegrada
Faccebookhttps://www.facebook.com/producciointegrada
Youtubehttps://www.youtube.com/user/producciointegrada
Pinteresthttps://www.pinterest.es/pintegrada/