Legislació catalana

En el marc de la competència executiva en matèria d’agricultura atribuïda per l’Estatut d’Autonomia de 2006 (article 116), l’Administració de la generalitat té com un dels seus objectius fomentar el mètode de producció agrària integrada (article 8 e) de la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària).