Qui pot usar el distintiu de qualitat?

Qui pot utilitzar el logotip?

El logotip és d’ús exclusiu per als operadors productors que efectuen venda directa donats d’alta al registre del Consell i per als operadors elaboradors inscrits al Registre que certifiquen la seva producció a nivell de cultiu i manipulació.

Llistat d’elaboradors/productors que fan ús del logotip

Qui concedeix la utilització del logotip?

El Consell autoritza la utilització d’un model d’etiqueta un cop revisat que el model compleix amb tot l’especificat al Llibre d’Estil i a l’apartat anterior.

Quins productes es poden etiquetar?

Es poden etiquetar tots els productes que tenen norma tècnica de producció integrada a Catalunya.

Es pot utilitzar el logotip sobre el producte recol·lectat però no en els productes transformats que se’n derivin. Només en el cas que existeixi la norma tècnica del producte transformat es podrà utilitzar el logotip del Consell sobre aquest producte transformat. Actualment hi ha la norma tècnica de transformació de l’oli i de la fruita seca elaborada.

Quins passos s’han de seguir?

simbolo_pdfPRIMER, sol·licitar la inscripció al Registre del Consell.

simbolo_pdfSEGON, en el cas de ser operador productor que realitza venda directa, presentar la comunicació al CCPI de la realització de venda directa.

simbolo_pdfTERCER, estar en possessió de la certificació de Producció Integrada. Aquesta certificació pot ser individual o agrupada.

simbolo_pdfQUART, sol·licitar l’autorització d’un model d’etiqueta.

Com promocionar un producte?

Qualsevol campanya publicitària que vulgui iniciar un elaborador i que inclogui el logotip de la Producció Integrada o el lema “Producció Integrada”, ha de ser revisada pel Consell i rebre necessàriament la seva aprovació abans de ser duta a terme. Queden expressament prohibits els elements mòbils que es puguin traslladar sense control i puguin induir a error.

En els casos de promoció als consumidors, s’aconsella utilitzar aquells dissenys triats pel Consell amb l’objectiu d’unificar la imatge i fer-la més entenedora per al públic en general.

Consell Català de la Producció Integrada

KIWA España SLU

LGAI Technological Center, SA

Bureau Veritas Iberia, SL

   

La UE participa amb el finançament de les actuacions per a la participació i per a les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments.

COPY: Consell Català de la Producció Integrada 2016 - ccpi@producciointegrada.cat - Tel +34 973 28 24 81

Avís legal: El Consell Català de la Producció Integrada permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se'n citi la font i la data d'actualització, que no es desnaturalitzi la informació i que no es contradigui amb una llicència específica.